Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PELCRA_3203000000275
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo UŁ
Źródło: Wschodnia polityka kanclerza Konrada Adenauera
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Robert Łoś,  
Data publikacji: 2003
Polski, ale już w marginalny sposób traktujących inne kraje satelickie Związku Radzieckiego Już takie proporcje i ilość zgromadzonych materiałów pozwala określić kierunek aktywności bońskiej polityki wschodniej. W ten sposób ilość i jakość materiału po część determinuje układ niniejszej pracy ale i potwierdza opinie, ze polityka wschodnia to przede wszystkim polityka w stosunku do ZSRR, Polski, a w mniejszym stopniu do Czechosłowacji i tzw. południowych państw satelickich Związku Radzieckiego.
Interesujące zbiory archiwalne do prezentowanego tematu znajduje się również w Bundesarchiv. Znakomita organizacja pracy, łatwość dostępu do zbiorów powoduje, że trud związany ze zbieraniem materiałów nie jest zbyt odczuwalny . W archiwum tym najlepiej prezentowany jest materiał zgromadzony w zbiorach Urzędu Kanclerskiego, w tym szczególnie ważne dla początkowych lat działalności kanclerza, gdy poza tym urzędem nie było formalnie w Republice Federalnej żadnej instytucji, która mogłaby zajmować się polityką zagraniczną. Niemniej ciekawe są liczne zbiory polityków, niestety ograniczone często klauzulą zgody najbliższej rodziny. Materiały zawarte w tych zbiorach mogą jednak rozczarować, kusząc swoja klauzula nadzwyczajność, a w rzeczywistość zawierając zwykłe wycinki prasowe.
Kolejne archiwum - Chrześcijańskiej Demokracji w Sankt Augustin - zawiera równie ciekawe materiały, polityków oraz kierowniczych gremiów chadecji, co pozwala określić politykę kanclerza wobec macierzystej partii. Będąc w Bonn nie sposób nie odwiedzić domu rodzinnego Adenauera i niewielkiego archiwum w Bad Honnef. Zbiory tam zgromadzone nie są zbyt wielkie, nie mniej korzystając ze wskazówek pracownika archiwum można odnaleźć kilka interesujących teczek, głównie wśród korespondencji kanclerza.