Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000050
Tytuł:
Wydawca: PWN
Źródło: Finanse publiczne
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Owsiak Stanisław,  
Data publikacji: 1998
Gminy, których wskaźnik G jest większy niż 150 wskaźnika P, dokonują wpłat z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej. Zasady konstrukcji wysokości tych wpłat są dosyć skomplikowane. Obliczyć je można posługując się następującymi wzorami:
Gminy, które dokonują wpłat na rzecz zwiększenia subwencji, są zobligowane do wnoszenia ich w dwunastu równych ratach w terminie do 15-tego każdego miesiąca. W przypadku nieterminowego wnoszenia wpłat naliczane są odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
Obok subwencji gminy mogą także korzystać z dotacji budżetu państwa. Dotacje celowe przyznawane są na finansowanie następujących zadań własnych gmin: inwestycje, pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe oraz prowadzenie szkół i placówek oświatowych32.