Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000056
Tytuł:
Wydawca: PWN
Źródło: Ekologia roślin
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Falińska Krystyna,  
Data publikacji: 1997
Wielkość nasion. Traktowana jest jako cecha strategii adaptacyjnej roślin do wa- runków życia. Wielkość nasion jest miarą inwestycji, jaką roślina przeznacza na re- produkcję generatywną. Wśród roślin wykształciły się dwie generalne strategie: (1) wy- twarzanie dużej liczby drobnych nasion, (2) wytwarzanie małej liczby dużych nasion.
Z reguły nasiona drzew, krzewów i niektórych bylin są większe niż nasiona gatunków jednorocznych. Nie zawsze jednak te zależności są tak jednoznaczne, na przykład brzoza produkuje małe nasiona, a jednoroczny niecierpek stosunkowo duże. Liczba i wielkość nasion są traktowane jako właściwości strategii reprodukcyjnej gatunku, gdyż od nich zależy rekrutacja nowych osobników w populacji. Dopływ nowych osobników do populacji może zapewnić bądź duża liczba nasion, lub też duże nasiona, z których rozwijają się większe siewki, a więc bardziej konkurencyjne. Jest to klasyczny przykład reguły "coś za coś".
Masa nasion. Wielokrotnie stwierdzono różnice w masie nasion między gatunkami, a także między nasionami wytwarzanymi przez osobniki tego samego gatunku i w zależności od warunków bytowania (Tab.3.7). W jednym owocu mogą rozwijać się nasiona duże i małe, które najczęściej kiełkują w różnym czasie, a także w różnych mikrosiedliskach. Taką prawidłowość stwierdzono zarówno u jednorocznego solirodu zielonego Salicornia herbacea (WILKOŃ-MICHALSKA 1976), jak też u wieloletniego kaczyńca błotnego Calth