Dane tekstu dla wyniku: 1
Identyfikator tekstu: PWN_3202000000073
Tytuł:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Źródło: Geodezja dla inżynierii środowiska
Kanał: #kanal_ksiazka
Typ: #typ_nd
Autorzy: Stefan Przewłocki,  
Data publikacji: 1997
5) na terenach o bardzo gęstej sytuacji podziemnej, naziemnej i nadziemnej sporządza się wtórniki arkuszy mapy zasadniczej (niebieskie odbitki), na których kartuje się wszystkie urządzenia podlegające inwentaryzacji, w kolorze czarnym.
Uzbrojenie terenu, przedstawiane na mapach, może być kreślone w technice jednobarwnej lub wielobarwnej . W opracowaniu wielobarwnym symbole i znaki dotyczące: rodzaju przewodu, przekroju, liczby kabli, sposobu wykonania inwentaryzacji opisuje się w kolorze przyjętym dla danego rodzaju uzbrojenia. Elementy uzbrojenia sieci, takie jak np.: zawory bezpieczeństwa, zasuwy, wodomierze, hydranty, zdroje, regulatory lub reduktory ciśnienia gazu, odwadniacze itp, których rozmiary nie przekraczają 750 mm, należy przedstawiać w postaci kropki.
Elementy uzbrojenia większe od 750 mm należy rysować w skali mapy. Oznaczenia rodzaju przewodów, ich cech technicznych oraz sposobu wykonania pomiaru wpisuje się w osi przewodu.